Startbasen > Økonomi > Økonomiske støtteordninger

Økonomiske støtteordninger

For arbeidsledige og for de som er under oppfølging fra NAV.

Startbasen.no har samlet opp en oversikt over hvilke stønader du kan søke på dersom du er arbeidsledig eller deltar i et opplegg igjennom NAV. Trykk på mellomoverskriftene for å få utfylt og oppdatert informasjon. I linkruten finner du søknadene som må utfylles hvis dette er aktuelt for deg. Der finner du også andre støtteordninger som NAV tilbyr.

Det anbefales at du oppsøker ditt nærmeste NAV kontor dersom du ikke finner en støtteordning som er tilpasset din situasjon, eller opplever informasjonen som vanskelig. Det finnes også en god del informasjon på www.nav.no.

Stønader ved arbeidsrettede tiltak

Dersom du deltar på et av NAVs arbeidsrettede tiltak har du rett på økonomisk støtte. Dette kan være alt i fra kurs til utplassering i en bedrift. Du kan også søke om tilleggsstøtte i forbindelse med ekstrautgifter i perioden du deltar på tiltaket. Dette kan for eksempel være reiseutgifter, skolemateriell eller utgifter til stell og pass av barn. Søknadsskjema finner du i linkruten.

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er for deg som får bistand fra NAV for å komme ut i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV. Arbeidsevnen din må også være nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom eller skade. For å søke må du være registrert bruker på NAV.no Søknaden fylles ut elektronisk. Link finnes i linkruten nedenfor.

Uførepensjon

Uførepensjon er en støtteordning til deg som har varig nedsatt funksjonsevne (7 år eller mer) grunnet sykdom eller skade (også kalt uføretrygd). Du må i forkant av søknaden ha vært igjennom medisinsk behandling og arbeidsrettede tiltak. Uførepensjonen består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Den som har liten eller ingen tilleggspensjon får særtillegg beregnet opp til minstepensjon. Last ned søknadsskjema i linkruten.

Dagpenger

Dersom du er arbeidsledig, har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent og bor og oppholder deg i Norge har du krav på dagpenger. Du kan også søke om dagpenger dersom du blir permittert fra jobb, etablerer egen virksomhet eller skal dimitteres fra militæret. Hvor mye du får utbetalt er avhengig av arbeidsinntekt og eventuelle folketrygdytelser du fikk utbetalt siste kalenderår. Det kan også vurderes ut i fra gjennomsnittsinntekt de siste tre årene. For å få dagpenger må du fylle ut et søknadsskjema, og registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Ventelønn 

Dersom du er ansatt i staten og blir oppsagt kan du ha krav på ventelønn. Det stilles blant annet krav om at du må ha fast ansettelse og at det ikke er funnet arbeid til deg eksternt eller internt. Full ventelønn tilsvarer 66 prosent av stillingens lønn før fratredelse. For å søke må du fylle ut søknadsskjema og sende det inn til NAV. Dette finner du ved å trykke på mellomoverskriften.

 

LAST NED SØKNADSSKJEMA

Søknad til tilleggsstøtte

Søknad til uførepensjon

Søknad til dagpenger 

Søknadsskjema til økonomisk støtte for arbeidsrettede tiltak

Søknadsskjema til arbeidsavklaringspenger 

Andre støtteordninger:

Støtteordninger til enslige foreldre

Støtteordninger til utgifter grunnet sykdom

Støtteordninger for syke

Rettigheter og plikter for deg som er sykmeldt

Dette er NAV:

NAV står for arbeids- og velferdsforvaltning. NAV arbeider blant annet med arbeidssøkere, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad. NAV har oversikt over ledige jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.