Startbasen > Bolig > Støtteordninger til boligutgifter

Støtteordninger til boligutgifter

Sliter du med å betale boligutgiftene?

Da kan det være du har krav om økonomisk hjelp. Trondheim kommune tilbyr støtteordninger både for deg som leier bolig, til deg som har kjøpt bolig, og til deg som tenker å kjøpe bolig.

For å få støtte må du i første omgang se om du tilfredsstiller kravene. Deretter må du sende inn en søknad. Trykk på mellomoverskriftene for å få oppdatert og utfyllende informasjon.

Bostøtte

Bostøtte er en økonomisk støtteordning for de som har problemer med å betale boutgiftene for boligen sin. Trondheim kommune har to ulike støtteordninger, statlig bostøtte og kommunal bostøtte.

Statlig bostøtte

Statlig bostøtte administreres av Husbanken og kommunene i Norge. For å få statlig bostøtte må du tilfredsstille mange kriterier. Her er en oversikt:

*Utgiftene for boligen er høye, sammenlignet med inntektene i husstanden.

*Søker(e) er over 18 år

*Du kan søke dersom du er under 18 år, og har barn.

*Boligen må være en godkjent helårsbolig.

*Det må være en selvstendig bolig med bad/toalett, kjøkken og egen inngang.

Du får ikke godkjent støtte dersom:

*Du er student uten barn.

*Du er i førstegangstjenesten.

*Hvis du leier et rom i en annen persons bolig.

*Søknaden gjelder ei hytte eller et feriehus.

Kommunal bostøtte 

Kommunal bostøtte administreres av Trondheim kommune, og innvilges etter en vurdering av søkerens økonomiske behov. Kommunal bostøtte utgjør forskjellen mellom boligens husleie og det husstanden selv bidrar med i form av husleie og statlig bostøtte. Du kan søke om kommunal bostøtte dersom du tilfredsstiller disse kriteriene:

*Du er tildelt en kommunal omsorgs eller trygdebolig.

*Du er uførepensjonist, eller mottar arbeidsavklaringspenger.

Du kan også motta kommunal bostøtte hvis du er beboer i St.Jørgens stiftelse, eller bor i en omsorgsbolig ved Trondhjems Hospital.

Boligtilskudd til bolig 

 Boligtilskudd kan gis til kjøp, bygging, refinansiering og tilpasning av bolig. Tilskuddet blir gitt til de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. I behandlingen av søknaden legges det vekt på at den økonomiske situasjonen til husstanden er av varig karakter. Tilskuddet gis i kombinasjon med bostøtte og startlån.

Krav til søker:

*Søker må være 18 år, og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

*Søkere som er gift, registrerte partnere eller samboere må søke sammen.

*Søkere må ha varig lav inntekt, for eksempel uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon.

Startlån

Startlån er et finansieringstilbud fra kommunen for deg som ikke får boliglån i det private boligmarkedet. Alle som søker startlån i Trondheim kommune, må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Hvem kan søke om startlån?

*unge i etableringsfasen

*barnefamilier

*enslige

*personer med nedsatt funksjonsevne

*andre økonomisk vanskeligstilte

Forutsetning for å få lån:

*Du har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet

*Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

*Boligen ligger i Trondheim kommune.

*Inntekten din er fast og forutsigbar i tiden framover.

Du får ikke godkjent lån dersom:

*Du har gjeldsproblemer, eller søkt om gjeldsordning.

*Du har uoppgjorte betalingsanmerkninger.

*Du har kjennskap til at inntekten din blir lavere i nærmeste framtid, slik at du får vanskeligheter med å betale ned lånet.

Les mer:

Søknadsskjema til statlig bostøtte

Søknadsskjema til kommunal bostøtte 

Søknadsskjema til boligtilskudd

Søknadsskjema til startlån

Mer informasjon om bostøtte