Startbasen > Arbeid > Tiltak for arbeidsledige

Veien tilbake i jobb – Navs tiltak for arbeidsledige

Utplassering i en bedrift, jobbsøkerkurs, kompetanseheving og veiledning. NAV har mange tiltak for deg som ønsker å komme ut i jobb. Deltar du på et av tiltakene, har du også rett til økonomisk bistand.

Slik blir du satt på et tiltak:

I første omgang må du kontakte ditt lokale NAV-kontor. Det er de som vurderer om du har behov for tiltakene. Det er også de som tar den endelige avgjørelsen over hvilket tiltak som egner seg for deg. Starbasen.no gir deg her en oversikt over hvilke arbeidstiltak som tilbys. NAV kan også ha flere tiltak enn denne oversikten, som viser alle på landsbasis. Trykk på mellomoverskriftene for å få utfylt informasjon.

 Avklaring 

Avklaring er et tilbud for deg som er usikker over hva du kan jobbe med. Tiltaket kan også tilby ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din. Det kan blant annet inneholde arbeidsutprøving på en ny arbeidsplass.

Oppfølging 

Oppfølgingstiltak er for deg som trenger støtte til å finne eller beholde en jobb, og som har behov for mer omfattende oppfølging enn det NAV kan tilby. Tiltakene skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. I tiltaket kan du blant annet få råd, veiledning og bistand til: jobbsøking og praktiske oppgaver i tilknytning til gjennomføring av tiltaket.

Arbeid med bistand 

Arbeid med bistand er et tiltak som skal hjelpe deg til å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kan du få hjelp til å finne en arbeidsplass i tråd med interessene dine og en jobb du kommer til å trives i.

Mentor 

Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen din eller en medstudent ved utdanningsstedet ditt. Mentoren kan gi deg ekstra bistand på jobb eller under utdanning støttet av NAV.

Jobbklubb

Jobbklubb er et kortvarig tiltak for deg som søker jobb. Når du deltar på jobbklubb får du støtte til å orientere deg på arbeidsmarkedet og være en aktiv jobbsøker. Du må registrere deg som jobbsøker, før du deltar på tiltaket.

Kvalifiseringsprogram

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp igjennom kvalifiseringsprogrammet. Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med en veileder vil du kunne planlegge innholdet i programmet.

 

Varig tilrettelagt arbeid

Hvis du får uførepensjon og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid som er tilpasset deg. Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal gi deg med nedsatt arbeidsevne høyere kompetanse. Kompetansehevingen skjer gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening i en bedrift. Målet med tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning.

AMO-kurs

Arbeidsmarkedskurs er korte yrkesrettede kurs som arrangeres i regi av NAV. AMO-kurs vil ofte inneholde en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, og kan inneholde arbeidspraksis i en bedrift.

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet

Dette kan være aktuelt for deg som vil se om du kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. Dette er for deg som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og deg som har fått arbeidsevnen nedsatt.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Dette er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke mulighetene dine for å komme i arbeid, og som har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. Du kan få tilbud om dette tiltaket hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt, og har behov for tett oppfølging.

 

Dette er NAV:

NAV står for arbeids- og velferdsforvaltning. NAV arbeider blant annet med arbeidssøkere, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad. NAV har oversikt over ledige jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.

 

Linker

Økonomisk støtte for deg som deltar på et opplegg igjennom NAV

Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak