Startbasen > Arbeid > Arbeidstiltak for psykisk syke

Arbeidstiltak eller studietiltak for deg som er sykmeldt eller har psykiske lidelser

Egen veileder, rehabilitering og utplassering i skjermet bedrift. Les oversikten her.

NAV har mange arbeidsrettede tilbud for deg som sliter med psykiske problemer eller har vært sykemeldt over lengere tid. For å få veiledning må du i første omgang kontakte ditt lokale NAV kontor. Det er de som avgjør hvilket tilbud som egner seg for deg, og om du er kvalifisert til å delta på et tiltak. Trykk på mellomoverskrift for å få utfyllende informasjon om tilbudene.

Aktivitet – Mestring – Arbeid

Målsettingen med tilbudet er å bidra til at brukerne kan komme ut i arbeid. Vi bruker mestring av aktiviteter som kan bidra til å nå målet. Individuelle målsettinger defineres av den enkelte, ref. brukermedvirkning gjennom bruk av individuell aktivitetsplan. Tilbudet skal også bidra til å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer gjennom å sikre enkeltmennesker en bedre livskvalitet.

Arbeidsrettet rehabilitering 

Dette er et tiltak som skal styrke arbeidsevnen din, og som igjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet. Dette er både for deg som har et arbeidsforhold, og for deg som ikke har det.

Behandlingstilbud- lettere psykiske og sammensatte lidelser

Er du sykmeldt og har en lettere psykisk lidelse, kan du få behandling hos psykolog, psykiater eller andre fagpersoner. Tiltaket kan være aktuelt for deg som er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, og har en jobb å gå tilbake til etter gjennomført behandling.

Veiledning- og oppfølgingslos 

Dette er et tilbud for deg som har psykiske helseproblemer, og som har behov for tett, individuell oppfølging over tid for å kunne nyttiggjøre deg av NAVs tjenestetilbud. Du må ha et ønske om å komme ut i arbeid. Tilbudet er også for de med rusproblemer.

Senter for jobbmestring

Dette er et tilbud til deg som har angst eller/og depresjon, og som ønsker å håndtere dette i en jobbsammenheng. Målet er å hjelpe deg til å mestre symptomene og til å forbli i/ eller å komme raskt ut i arbeid. Senteret tilbyr symptommestrende veiledning kombinert med oppfølging i arbeid.

Studier med støtte

Studier med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for deg som har en moderat til alvorlig psykisk lidelse, og som har behov for støtte til å gjennomføre høyre utdanning. SMS tilbyr tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet. Du får også oppfølging ved overgang til arbeid.

RBK- ung i jobb

Dette er et tilbud til ungdom mellom 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarked av ulike årsaker. Prosjektet gir mulighet for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklubb, og deres samarbeidspartnere i næringslivet. Målet er å komme ut i jobb. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RBK, Prima, Stavne og NAV.

KIM-senteret

KIM-senteret er et arbeidspraksis-senter for mennesker med psykiske problemer. De tar i mot mennesker som går på arbeidsavklarings-penger eller uføretrygd fra NAV og prøver å hjelpe disse med å komme seg ut i ordinært arbeid. KIM senteret har fem forskjellige avdelinger tilpasset forskjellige ønsker for arbeidspraksisl. Innsøking skjer via NAV.

Dette er NAV:

NAV står for arbeids- og velferdsforvaltning. NAV arbeider blant annet med arbeidssøkere, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad. NAV har oversikt over ledige jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.

LES MER:

Dersom du deltar på et opplegg i regi av NAV har du krav på økonomisk støtte:

Arbeidsavklaringspenger: